ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2021-2023

Մեր առաքելությունը

Գործարար մթնոլորտի բարելավումը, արտահանման և ներդրումների խթանումը, երկրում փոքր և միջին ձեռներեցությանը աջակցումը՝ վերջնական արդյունքում ապահովելով տնտեսական աճ։

Մեր տեսլականը

Ունենալ համախմբված գործարար համայնք՝ կայուն տնտեսական աճի հեռանկարով։

Գործարար շահերի պաշտպանություն

 • Գործարար շահերի շարունակական պաշտպանություն համապատասխան մարմիններում
 • Համագործակցության ամրապնդում քաղաքականություն մշակողների հետ
 • Գործարար համայնքի իրազեկվածության բարձրացում՝ կառավարության նախաձեռնությունների վերաբերյալ
 • Գործարար էթիկայի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների խթանում

ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ

 • Միջազգային կազմակերպությունների հետ նոր համագործակցային հնարավորությունների բացահայտում
 • Օտարերկրյա ներկայացուցիչների ինստիտուտի զարգացում
 • ներգրավվածություն միջազգային մի շարք ծրագրերում
 • Գործարար համաժողովների կազմակերպում
 • Աջակցություն տեղի գործարարներին միջազգային ցուցահանդեսներին և տոնավաճառներին մասնակցելու համար
 • ATA Carnet հավաստագրերի տրամադրման հնարավորություն

Մարզային պալատների կարողությունների զարգացում

 • Մարզային պալատների միջև պարբերական հանդիպումների կազմակերպում
 • Յուրաքանչյուր մարզային պալատի համար մարկետինգային ռազամավարության մշակում
 • Տեղի և միջազգային մասնագետների ներգրավում՝ կարողությունների զարգացման նպատակով
 • Ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման համար համապատասխան գործիքների տրամադրում
 • Խորհրդատվական ծառայություններ

Ծառայությունների թվայնացում

 • Ստեղծել նոր CRM համակարգ
 • Ստեղծել նոր կայքէջ, որը կլինի ավելի ֆունկցիոնալ և ժամանակակից
 • Ակտիվացնել պալատի սոցիալական մեդիայի էջերը
 • Թվայնացնել ծագման հավաստագրերի ստացման գործընթացը
 • Խրախուսել առցանց ցուցահանդեսներն ու առևտրային տոնավաճառները
 • Խրախուսել առաջատար էլեկտրոնային առևտրի հարթակներում բիզնեսների ներկայացվածությանը:

ՄԿՈՒ համակարգի զարգացում

 • Բարձր որակավորում ունեցող անձանց ներգրավման միջոցով՝ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների կազմակերպում
 • Ապագա ձեռներեցների համար դասընթացների կազմակերպում
 • Հաջողակ գործարարների և ուսանողների միջև հանդիպումների կազմակերպում